KALENDAR TAKMIČENJAKALENDAR TAKMIČENJA

KALENDAR TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU MOŽETE PREUZETI ovde.

 

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi godišnji  Kalendar takmičenja i smotri srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

  • na tak­mi­če­nju/smotri mo­gu uče­stvo­va­ti svi re­dov­ni uče­ni­ci srednjih ško­la;
  • iz­bor uče­ni­ka za op­štin­sko tak­mi­če­nje vr­ši se is­klju­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta uče­ni­ka na škol­skom tak­mi­če­nju/smotri;
  • za sva­ki na­red­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre od­re­đu­ju se uče­ni­ci na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta i rang-li­ste sa pret­hod­nog ni­voa tak­mi­če­nja/smotre, a u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma;
  • ran­gi­ra­nje uče­ni­ka za od­re­đe­ni ni­vo tak­mi­če­nja/smotre vr­ši se is­klju­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tog bro­ja bo­do­va, u skla­du sa Struč­nim uput­stvom i pra­vil­ni­kom od­re­đe­ne vr­ste tak­mi­če­nja/smotre;
  • uko­li­ko vi­še uče­ni­ka po­stig­ne isti broj bo­do­va, svi uče­ni­ci za­u­zi­ma­ju isto me­sto i svi ima­ju isti rang.

Or­ga­ni­za­to­ri tak­mi­če­nja i smo­tri du­žni su da bla­go­vre­me­no pre­ci­zi­ra­ju i dru­ge ele­men­te bit­ne za spro­vo­đe­nje tak­mi­če­nja/smotre, a ko­ji pro­is­ti­ču iz Struč­nog uput­stva – iz­bor do­ma­ćina tak­mi­če­nja/smotre, pre­ci­zi­ra­nje nje­go­vih oba­ve­za, si­stem na­gra­đi­va­nja uče­ni­ka i na­stav­ni­ka, men­tor­ski rad (uko­li­ko je neo­p­ho­dan ili pred­vi­đen), pot­pi­si­va­nje di­plo­ma, re­gu­li­sa­nje fi­nan­sij­skih pi­ta­nja, struč­na po­moć uče­sni­ci­ma tak­mi­če­nja i smo­tri i dr.


Komentari su zatvoreni.