PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMAPRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/15 i 68/15), Pravilnika o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javnih nabavki unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/2015), člana 57. stav 1. tačka 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” 72/2009, 52/2011,55/2013 i 68/15), i člana  48. stav  1. Statuta, Školski odbor  Geodetske tehničke škole, u proširenom sastavu, na sednici održanoj dana 04.12.2015. godine, donosi:PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA-2015-2016


Komentari su zatvoreni.