Konkursna dokumentacija : ekskurzija u inostranstvuNa osnovu člana 32, člana 61, člana 40. i člana 40a Zakona o javnim nabavkama („Sl.
glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: ZJN), člana 2. i člana
8. stav 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.
glasnik RS” br. 86/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik), Odluke o pokretanju
otvorenog postupka javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma br.
01-715 i Rešenja o obrazovanju Komisije br. 01-716 oba od 30.05.2018. godine,
Komisija za javnu nabavku sačinila je:
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU – OTVORENI POSTUPAK SA CILJEM ZAKLJUČENJA
OKVIRNOG SPORAZUMA – USLUGE EKSKURZIJE U INOSTRANSTVU
Konkursna dokumentacija


Komentari su zatvoreni.