KONKURSNA DOKUMENTACIJA- EKSKURZIJA U INOSTRANSTVUKONKURSNA DOKUMENTACIJA- EKSKURZIJA U INOSTRANSTVU

Na osnovu člana 32, člana 61, člana 40. i člana 40a Zakona o javnim nabavkama („Sl.
glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: ZJN), člana 2. i člana

 1. stav 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
  postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.
  glasnik RS” br. 86/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik), Odluke o pokretanju
  otvorenog postupka javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma br.
  01-388 i Rešenja o obrazovanju Komisije br. 01-389 oba od 28.03.2019. godine,
  Komisija za javnu nabavku sačinila je:
  KONKURSNU DOKUMENTACIJU
  ZA JAVNU NABAVKU – OTVORENI POSTUPAK SA CILJEM ZAKLJUČENJA
  OKVIRNOG SPORAZUMA – USLUGE
  EKSKURZIJE U INOSTRANSTVU

Preuzmite dokumenta ovde:


Komentari su zatvoreni.