P O Z I VP O Z I V

P O Z I V ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ČIJI SU PREDMET DOBRA: Geodetski instrumenti – totalna stanica
Broj javne nabavke: 02/19
NARUČILAC:
 Naručilac: Geodetska tehnička škola Beograd
 Adresa: Ul. Milana Rakića br. 42, 11000 Beograd
 PIB: 101721861
 Matični broj: 07004826
 Šifra delatnosti: 85.32
 Tekući račun: 840-1397760-61 („Roditeljski dinar“) / 840-1470660-96 („Uprava za trezor“)
 Internet stranica naručioca: www.geodetska.edu.rs  Odgovorno lice: Snežana Pandurović

Preuzmite dokumenta ovde:


Komentari su zatvoreni.