O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKEO OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

O D L U K A O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE:
I – OBUSTAVLJA SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE za I partiju: Ekskurzija „Grčka“ otvorenog postupka javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma br. 01/19 – usluge – 01/19: „Ekskurzije u inostranstvu (predmet javne nabavke oblikovan je u II partije)“, Geodetsko tehničke škole Beograd, jer je utvrđeno da za predmetnu partiju (I partiju) nije podneta ni jedna prihvatljiva ponuda u smislu člana 3. stav 1. tačka 33) ZJN i ponuda bez bitnih nedostataka u vezi člana 106. ZJN, te da ne postoji mogućnost primene kriterijuma „najniža ponuđena cena“, odnosno rangiranja ponuda po istom.
II – Objaviti Odluku u roku od tri dana od dana donošenja na Portalu javnih nabavki.

Dokumenta:Komentari su zatvoreni.