DODELA UGOVORADODELA UGOVORA

Na osnovu člana 108. i člana 112. stav 2. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12, 14/15 i 68/15 – u daljem tekstu: ZJN) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda Komisije za javnu nabavku br. 01-710 od 13.06.2019. godine za javnu nabavku male vrednosti – dobra: Geodetski instrumenti – totalna stanica (javna
nabavka br. 02/19), direktor Geodetsko tehničke škole Beograd, donosi:
O D L U K U O DODELI UGOVORA
I DODELJUJE SE UGOVOR ponuđaču „VEKOM GEO“ d.o.o. iz Beograda, Ul.
Trebinjska br. 24, 11000 Beograd, PIB: 100246838, MB: 17323075, čija je (prihvatljiva) Ponuda br. 01-683 primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ ocenjena kao najpovoljnija za javnu nabavku male vrednosti br. 02/19 dobra – Geodetski instrumenti – totalna stanica za potrebe Naručioca, Geodetsko tehničke škole Beograd.

Dokument pročitajte ovde:


Komentari su zatvoreni.