OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Geodetska tehnička škola

Ul. Milana Rakića 42, Beograd

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Geodetska tehnička škola objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Geodetska tehnička škola Beograd, Ul. Milana Rakića br. 42, 11000 Beograd, www.geodetska.edu.rs
 2. Vrsta naručioca: indirektni korisnik budžetskih sredstava, prosveta
 3. Opis  predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke su dobra i to geodetski instrumenti – totalna stanica. ORN Geodetski instrumenti (38296000)
 4. Ugovorena vrednost: 1.488.997,80 dinara bez PDV-a
 5. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
 6. Broj primljenih ponuda: 1
 7. Najviša i najniža ponuđena cena: a) 1.488.997,80 dinara bez PDV-a b) 1.488.997,80 dinara bez PDV-a
 8. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: a) 1.488.997,80 dinara bez PDV-a b) 1.488.997,80 dinara bez PDV-a
 9. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 13.06.2019. godine
 10. Datum zaključenja ugovora: 20.06.2019. godine
 11. Osnovni podaci o dobavljaču: VEKOM GEO d.o.o. iz Beograda, Ul. Trebinjska br. 24, 11000 Beograd, PIB 100246838, MB 17323075
 12. Period važenja ugovora: do isporuke i puštanja u rad svih količina predmetnih dobara
 13. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: povećanje količine predmetnih dobara do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora
 14. Napomena: ugovor o javnoj nabavci je Naručiocu dostavljen lično preko kurira dana 26.06.2019. godine, te je u skladu sa navedenim, ovo Obaveštenje objavljeno u zakonskom roku

Komentari su zatvoreni.