Predmet: ObaveštenjePredmet: Obaveštenje

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Milana Rakića 42

Del.broj: 01-1300

Datum: 08.11.2019.

                Na osnovu člana 126. stav 4. tačka 18) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17, 27/18 i dr. zakoni i 10/19), člana 78. stav 3. tačka 20. Statuta Geodetske tehničke škole, a u vezi sa članom 56. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18), direktor  Geodetske tehničke škole dana 28.10.2019. godine donela je odluku o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti, del.broj 01-1227/1.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Geodetskoj tehničkoj školi  je Aleksandar Brkić, diplomirani pravnik, zaposlen u Geodetskoj tehničkoj školi na poslovima nastavnika predmetne nastave, adresa Beogradska 31, telefon 011/3234-998.

                Ovo obaveštenje objavljuje se na sajtu škole, oglasnoj tabli, a odluka je dostavljena i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

                                                                                                               Direktor Škole

                                                                                                            Snežana Pandurović


Komentari su zatvoreni.