P O Z I VP O Z I V

P O Z I V ZA PODNOŠENJE PONUDA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI SA CILJEM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA, ČIJI SU PREDMET USLUGE: EKSKURZIJE U INOSTRANSTVU

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa odredbama ZJN, aktima navedenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji, pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije koji su u vezi sa predmetom ove javne nabavke i uslovima određenim u konkursnoj dokumentaciji. Krajnji rok za dostavu ponude osam dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 21.02.2020. godine do 14:30 časova. Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti ili kutiji i to na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom – „Ponuda za javnu nabavku male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma broj 01/20 – usluge –„Ekskurzije“, sa napomenom „PONUDA, NE OTVARATI“, putem pošte ili lično na adresu naručioca u ulici Milana Rakića br. 42, 11000 Beograd

Detalje i konkursnu dokumentaciju možete naći ovde:


Komentari su zatvoreni.