O D L U K U O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMAO D L U K U O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

I ZAKLJUČUJE SE OKVIRNI SPORAZUM sa ponuđačem „Fantast tourist“ d.o.o. iz Novog Sada, ul. Jevrejska br. 8, 21000 Novi Sad, MB: 20024925; PIB: 103801203, čija je (prihvatljiva) Ponuda br. 01-195 od 21.02.2020. godine, primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ ocenjena kao najpovoljnija za postupak javne nabavke male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma br. 01/20 – usluge – „Ekskurzije“, za potrebe Naručioca, Geodetsko tehničke škole Beograd. Pomenuti Ponuđač je u svojoj Ponudi iskazao najnižu cenu i u istoj dostavio dokaze o ispunjenju svih obaveznih i dodatnih uslova u skladu sa članovima 75. i 76, a u vezi člana 77. ZJN postavljenih u predmetnoj Konkursnoj dokumentaciji.

Više o tome pročitajte ovde:


Komentari su zatvoreni.