P O Z I V ZA PODNOŠENJE PONUDAP O Z I V   ZA PODNOŠENJE PONUDA

P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ČIJI SU
PREDMET DOBRA: Geodetski instrumenti – GNSS PRIJEMNIK
Broj javne nabavke: 02/20
NARUČILAC:
Geodetska tehnička škola Beograd
Adresa: Ul. Milana Rakića br. 42, 11000 Beograd
PIB: 101721861
Matični broj: 07004826
Šifra delatnosti: 85.32
Tekući račun: 840-1397760-61 („Roditeljski dinar“) / 840-1470660-96 („Uprava za
trezor“)

Internet stranica naručioca: www.geodetska.edu.rs
Odgovorno lice: Snežana Pandurović Aleksić
VRSTA POSTUPKA: Javna nabavka male vrednosti na osnovu člana 39. stav 1. ZJN.
PREDMET JAVNE NABAVKE: Predmet ove javne nabavke su dobra sa uslugom
dostavljanja, montaže i puštanja u rad: Geodetskog instrumenta – GNSS
PRIJEMNIK u svemu prema propisanoj (minimalnoj) tehničkoj specifikaciji za
potrebe nastave u Geodetskoj tehničkoj školi Beograd.

DOKUMENTA PREUZMITE OVDE:


Komentari su zatvoreni.