Obaveštenje o produženju rokaObaveštenje o produženju roka

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 02/20 – „Geodetski instrumenti – GNSS prijemnik“


Produžava se rok za podnošenje ponuda na 29.05.2020. godine do 12:30 časova.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa odredbama ZJN, aktima navedenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji, pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije koji su u vezi sa predmetom ove javne nabavke i uslovima određenim u ovoj
konkursnoj dokumentaciji.


Krajnji rok za dostavu ponude do 29.05.2020. godine do 12:30 časova.

Više o tome pročitajte ovde:


Komentari su zatvoreni.