Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovora

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke direktora Geodetsko tehničke škole Beograd br. 01-416 od 14.05.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti dobara – Geodetski instrumenti – GNSS prijemnik za potrebe Naručioca,
Geodetsko tehničke škole Beograd, (javna nabavka dobara br. 02/20).

Procenjena vrednosti javne nabavke je 1.000.000,00 dinara (rsd.) bez PDV-a, odnosno 1.200.000,00 dinara (rsd.) sa PDV-om. Naručilac je sproveo postupak javne nabavke male vrednosti na osnovu člana 39. stav 1. ZJN objavljivanjem Poziva za podnošenje ponuda br. 01-596 od
23.05.2019. godine i Konkursne dokumentacije br. 01-596/1 na Portalu javnih nabavki, dana 23.05.2019. godine, kao i I izmeni konkursne dokumentacije br. 01-663 na Portalu javnih nabavki, dana 30.05.2019. godine, u skladu sa obaveštenjem o produženju roka za podnošenje ponuda br. 01-664 od 30.05.2019. godine, a sve po Odluci o pokretanju postupka direktora Škole br. 01-595 od 20.05.2019. godine.


Komentari su zatvoreni.