Stručni aktiv za razvoj školskog programa


Obaveze aktiva su da planira, ispituje i prati potrebe tržišta rada, kao i nove tehnologije, i predlaže rešenja za osavremenjavanje školskog programa. Aktiv prati realizaciju planiranih zadataka u našoj školi i vodi evidenciju o aktivnostima.

Članovi:

1. Ninoslav Juras – nastavnik – koordinator,

2. Tatjana Verhovšek – nastavnik,

3. Milena Veselinović – nastavnik,

4. Žarković Petar – nastavnik,

5. Jovanović Milica(zamena Aleksandre Ivanović) – nastavnik