Izaberite stranicu

Стручни активи и тимови у школи

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривањаЧланови
Тим реализује превентивне и интервентне активности у случајевима сумње или регистрованог дискриминаторног понашања.
Указује на обавезе и одговорности ученика, родитеља и запослених по питањима од значаја за заштиту од дискриминације.
Квалификује ниво дискриминације и промовише ненасиље у школи заједно са ученицима и свим запосленим у свакој прилици.
Организује посете и предавања из домена злостављања, занемаривања, вређања угледа части или достојанства личности.
Води записник и чува докуменатацију о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног понашања у којима учествује тим.
Тим за свој рад одговара директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Мирјана Бубњевић – координатор тима,
Снежана Пандуровић Алексић– директор школе,
Зорица Андрић – секретар школе,
Ружица Петровић Гашевић – психолог школе,
Марина Маликовска – педагог,
Ивана Мекић – наставник,
Рада Драгичевић, наставник, 
Лана Милосављевић, наставник
Катарина Јовановић - Представник Савета родитеља 
Максим Ђорђевић - Представник Ученичког парламента
Школски полицајац
Тим за професионални развојЧланови
Обавезе тима су да прати и води разговоре са ученицима којима је помоћ
потребна ради лакшег савладавања програма током боравка у школи.
Тим организује посете, предавања, активности и саветовања из домена професионалног развоја ученика.
Тим ће се, уз своје обавезе, бавити и саветовањем у каријерном вођењу и
пружању помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима,
особинама личности и интересовањима.
Тим за свој рад одговара директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештајао раду школе.
Нинослав Јурас – наставник- координатор
Ружица Петровић Гашевић – психолог школе 
Маријана Бендић – наставник,
Мила Танасковић – наставник,
Биљана Веселиновић – наставник,
Лука Кнежевић, наставник,
Марија Обрадовић, наставник
Тим за промоцију школеЧланови
Обавезе тима су да учествује у плану и реализацији промоције Геодетске техничке школе на сајмовима образовања и посетама основним школама.
Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и планирању неопходних услова за промоцију школе и геодетске струке.
Марија Обрадовић – наставник – координатор,
Тамара Ивковић – наставник,
Дијана Јордановић – наставник,
Анђела Шћепановић – наставник,
Милош Радованчев – наставник, 
Предраг Благојевић – наставник,
Марко Станковић, наставник,
Тамара Ристић, наставник, 
Снежана Пандуровић Алексић– директор.
Тим за самовредновање рада школеЧланови
Обавезе тима су да организује и координира самовредновање квалитета рада школе.
Планира и спроводи активности изабраних области самовредновања рада у школи и води одговарајућу документацију о свом раду.
Тим за свој рад одговара
директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Марина Маликовска, педагог, координатор тима,
Обавезе тима су да организује и координира самовредновање квалитета рада школе.
Планира и спроводи активности изабраних области самовредновања рада у школи и води одговарајућу документацију о свом раду.
Тим за свој рад одговара
директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Милош Радосављевић – наставник,
Снежана Пандуровић Алексић– директор школе,
Ружица Петровић Гашевић – психолог школе,
Милена Веселиновић – наставник,
Милош Радованчев – наставник,
Тамара Ристић– наставник,
Ана Гагић – наставник,
Јана Тошић - Представник Ученичког парламента 
Милка Ивановић - Представник Савета родитеља
Тим за реализацију програма здравствене заштитеЧланови
Обавезе тима су да прате заштиту и превенцију здравља ученика током боравка у школи. Организују посете и предавања из домена здравствене заштите и водедокументацију о активностима тима.Александар Радовић – наставник – координатор,
Милан Ристић – наставник,
Ружица Петровић - Гашевић – психолог,
Анђела Шћепановић, наставник,
Снежана Пандуровић Алексић– директор.
Стручни актив за развојно планирањеЧланови
Обавезе тима су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма.
Тим прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима тима.
Тим за свој рад одговара директору и Школском одору и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Тамара Ивковић – наставник, координатор
Обавезе тима су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма.
Тим прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима тима.
Тим за свој рад одговара директору и Школском одору и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Лука Кнежевић – наставник,
Миливојевић Мирјана – наставник,
Соња Спасојевић – наставник,
Милан Ристић – наставник,
Милош Алексић- представник Ученичког парламента,
Мирјана Копривица - представник Савета родитеља,
Ружица Петровић Гашевић – психолог,
Снежана Пандуровић Алексић– директор.
Стручни актив за развој школског програмаЧланови
Милена Веселиновић – наставник, координатор
Марина Малинковска – педагог,
Татјана Верховшек – наставник,
Обавезе актива су да планира, испитује и прати потребе тржишта рада, као и нове технологије, и предлаже решења за осавремењавање школског програма.
Актив прати реализацију планираних задатака у нашој школи и води евиденцију о активностима.
Актив за свој рад одговара директору и Школском одбору и подносиизвештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Душица Ивандић – наставник,
Љиљана Јањетовић – наставник,
Катарина Катић - наставник.
Тим за подршку ученицима и запосленим при прилагођавањуЧланови
Обавезе тима су да планирају и предлажу подстицање ученика у активном учешћу у школи, кроз подучавање различитих техника учења и организовање вршњачке помоћи.
Тим ће се бавити саветодавним радом са наставницима, кроз праћење и помоћ у раду наставницима приправницима. Организовањем и планирањем радионица за ученике и наставнике и извештавањем о реализованим активностима
тима.
Лана Милосављевић – наставник – координатор,
Оливера Лојаница – наставник,
Невена Николић – наставник,
Лука Кнежевић – наставник,
Далибор Бренер – наставник,
Љиљана Јањетовић – наставник,
Ружица Петровић Гашевић – психолог,
Снежана Пандуровић Алексић– директор.
Тим за уређење школеЧланови
Обавезе тима су да планирају и предлажу уређење екстеријера и ентеријера школе.
Тим својим деловањем треба да развија и негује естетску и уметничку свест ученика и извештавају директора и Наставничко веће о реализованим активностима тима.
Душица Ивандић - координатор
Јован Јаворина – наставник
Амира Петровић – наставник,
Ивана Марковић – наставник,
Александар Бркић– наставник,
Јелена Јовичић Јовановић – наставник.
Стручни тим за инклузивно образовањеЧланови
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа обезбеђује отклањање физичких и комунацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план (ИОП1 или ИОП2) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке.
За ученика саизузетним спообностима школа доноси ИОП3.
Ружица Петровић Гашевић – психолог -  координатор тима,
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа обезбеђује отклањање физичких и комунацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план (ИОП1 или ИОП2) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке.
За ученика саизузетним спообностима школа доноси ИОП3.
Марина Малиновска, педагог,
Соња Спасојевић – наставник,
Оливера Лојаница – наставник,
Марија Радић – наставник,
Никола Ђоловић, наставник
Милијана Стељић, наставник,
Снежана Пандуровић Алексић – директор.
Тим за праћење стручног усавршавањаЧланови
Обавезе тима су да планирају и прате стручно усавршавање запослених.
Предлажу облике стручних усавршавања за запослене у установи и ван ње.
Извештавају о активностима тима. Тим за свој рад одговара директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Александра Крњић – наставник – координатор,
Жељко Трифуновић – наставник,
Виолета Ђурђевић – наставник,
Драгана Трнавац – наставник,
Александар Бркић – наставник.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установеЧланови
Обавезе тима су да учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој школе.
Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и обезбеђивању неопходних услова за обезбеђивање квалитета и развој школе. Тим за свој рад одговара директору и Школском одбору и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Милица Ранковић – наставник – координатор тима,
Марина Малиновска, педагог,
Љиљана Јањетовић – наставник,
Радован Јеловац - наставник,
Милијана Стељић, наставник,
Бранислав Павловић - представник Савета родитеља
Магдалена Тодосијевић-представник Ученичког парламента,
Саша Младеновић – представник геодетске фирме,
Ружица Петровић Гашевић - психолог ,
Снежана Пандуровић Алексић– директор.
Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништваЧланови
Обавезе тима су да учествује у изради аката који се односе на развој
међупредметних компетенција и предузетништва. Сарадња са органима школе и субјектима ван школе на испуњавању задатака из своје надлежности и обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва.
Тим за свој рад одговара директору и Наставничком већу и подноси извештаје који су саставни делови Годишњег извештаја о раду школе.
Маријана Бендић – наставник –  координатор тима,
Марина Малиновска, педагог,
Снежана Пандуровић Алексић – директор,
Ружица Петровић – Гашевић - психолог,
Радмила Ангелов – наставник,
Јелена Јовановић Јовичић – наставник,
Марија Обрадовић – наставник.
Тим за развој школског спортаЧланови
Милан Ристић – наставник –  координатор тима,
Александар Радовић, наставник,
Предраг Благојевић, наставник,
Ивана Мекић, наставник
Милош Радованчев, наставник
Тим за превенцију осипања ученика и сузбијање изостајања ученикаЧланови
Мирјана Миливојевић – наставник - координатор
Александар Цветковић - наставник
Милијана Стељић- наставник
Никола Ђоловић- наставник
Биљана Веселиновић- наставник
Тим за сарадњу са локалном заједницомЧланови
Мила Танасковић- координатор
Марина Јовић- координатор
Амира Петровић- библиотекар
Снежана Пандуровић Алексић – директор,
Ружица Петровић – Гашевић - психолог
Тим за културну и јавну делатностЧланови
Оливера Лојаница- координатор
Амира Петровић- наставник
Милош Радосављевић- наставник
Предраг Благојевић, наставник
Моника Вановац, наставник,
Снежана Пандуровић Алексић – директор,
Ружица Петровић Гашевић, психолог
Тим за G suiteЧланови
Тим за GSuite подршку ће се бавити пружањем подршке и иновација у раду у онлајн окружењу.
Праћењем унапређења наставе на даљину и реализацијом потенцијалних проблема у виртуелном окружењу. О активностима, превентиви и обавештењима извештавају директора и Наставничко веће.
Ана Гагић - координатор
Јелена Јовичић Јовановић – наставник
ЈИСПЧланови
Александра Крњић, наставник
Милица Ранковић - наставник
Невена Николић - наставник
Владимирка Красић, наставник
Електронски уписЧланови
Соња Спасојевић, наставник
Јелена Јовичић Јовановић, наставник
Координатори за Е-дневникЧланови
Нинослав Јурас
Јелена Јовичић Јовановић
Милица Ранковић
МагацинЧланови
Лука Кнежевић
Радосављевић Милош
Радованчев Милош
Предраг Благојевић
Еко школаЧланови
Јелена Радуловић
Маја Марковић Ђокић
Клуб родитеља и наставникаЧланови
Жељко Трифуновић
Милош Радосављевић
Мила Танасковић
Црвени крст и хуманитарне акцијеЧланови
Анђела Шћепановић 
Дијана Јордановић
Друштвене мреже школеЧланови
Амира Петровић
Тамара Ивковић