Izaberite stranicu

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA- ЕКСКУРЗИЈA У ИНОСТРАНСТВУ

На основу члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. и члана

 1. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
  поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
  гласник РС” бр. 86/2015 – у даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању
  отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр.
  01-388 и Решења о образовању Комисије бр. 01-389 оба од 28.03.2019. године,
  Комисија за јавну набавку сачинила је:
  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА
  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ
  ЕКСКУРЗИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Преузмите документа овде: