Izaberite stranicu

Конкурсна документација : екскурзија у иностранству

Објављено од стране Tamara Ivkovic
јун 4, 2018

На основу члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. и члана
8. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015 – у даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању
отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр.
01-715 и Решења о образовању Комисије бр. 01-716 оба од 30.05.2018. године,
Комисија за јавну набавку сачинила је:
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Konkursna dokumentacija