Izaberite stranicu

О Д Л У К У О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Фантаст тоурист“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Јеврејска бр. 8, 21000 Нови Сад, МБ: 20024925; ПИБ: 103801203, чија је (прихватљива) Понуда бр. 01-195 од 21.02.2020. године, применом критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/20 – услуге – „Екскурзије“, за потребе Наручиоца, Геодетско техничке школе Београд. Поменути Понуђач је у својој Понуди исказао најнижу цену и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној Конкурсној документацији.

Више о томе прочитајте овде: