Izaberite stranicu

Obaveštenje o promeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada

Prema dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-9/2/2020-01 od 26.03.2020. godine obaveštavamo vas o o izmeni Pravilnika o kalendaru obrazovno- vaspitnog rada srednje škole za školsku 2019/2020. godinu, koji sledi u nastavku.

U skladu sa članom 28. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), imajući u vidu aktuelno vanredno stanje na celoj teritoriji Republike Srbije, doneta je odluka o promeni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/19) i Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2019/2020. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/19). Ova promena je u funkciji optimalnog i racionalnog korišćenja vremena učenika u periodu kada je planiran prolećni raspust, a koji nema svoju svrhu i značaj u uslovima vanrednog stanja.

Podsećamo, za osnovne škole u Republici Srbiji, izvan teritorije AP Vojvodina, prolećni raspust je planiran u periodu od 13. do 20. aprila 2020. godine, a prvi radni dan bi bio utorak 21. april 2020. godine, a za srednje škole u periodu od 15. do 20. aprila 2020., a prvi radni dan bi bio utorak 21. april 2020. godine.

U situaciji vanrednog stanja i niza mera koje se odnose na kontrolu kretanja građana, kada je javni gradski i međugradski prevoz gotovo ukinut, kada su prekinuti turistički, kulturni i sportski sadržaji, smatramo da dane predviđene za prolećni raspust treba iskoristiti za učenje i da bi prekidanje pohađanja nastave na daljinu bilo na štetu učenika, koji svakako moraju da budu u krugu porodice i sa što manje socijalnih kontakata u kući i van kuće.

U skladu sa navedenim, planirana promena kalendara ogleda se u sledećem:

Za osnovne škole: od 13. do 16. aprila 2020. (ponedeljak-četvrtak) – nastava na daljinu prema najavljenom rasporedu časova i druge aktivnosti koje škole planiraju za učenike;

Za srednje škole: 15. i 16. aprila 2020. (sreda i četvrtak) – nastava na daljinu prema najavljenom rasporedu časova i druge aktivnosti koje škole planiraju za učenike;

Za osnovne i srednje škole: od 17. do 20. aprila 2020. (petak-ponedeljak) – prigodni edukativni sadržaji u vezi sa praznikom i sadržaji koji su funkciji kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena učenika;

Za osnovne i srednje škole: od 21. aprila 2020. (utorak) – nastavak pohađanja nastave na daljinu.

Predstavljena promena kalendara obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi omogućava nam da, po normalizovanju situacije, dobijemo dodatni prostor za nadoknadu ključnih školskih aktivnosti, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.