+381 11 2411 880 geodetskabg@gmail.com
Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

На основу члана члана 116. став 1. и прилога 3 З Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН), Геодетска техничка школа Београд, као Наручилац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ за ЈНМВ са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/20

~ Екскурзија ~

НАРУЧИЛАЦ: Геодетска техничка школа Београд

Више о томе прочитајте у документу: