Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Геодетска техничка школа

Ул. Милана Ракића 42, Београд

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Геодетска техничка школа објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Геодетска техничка школа Београд, Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд, www.geodetska.edu.rs
 2. Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава, просвета
 3. Опис  предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра и то геодетски инструменти – тотална станица. ОРН Геодетски инструменти (38296000)
 4. Уговорена вредност: 1.488.997,80 динара без ПДВ-а
 5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
 6. Број примљених понуда: 1
 7. Највиша и најнижа понуђена цена: а) 1.488.997,80 динара без ПДВ-а б) 1.488.997,80 динара без ПДВ-а
 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: а) 1.488.997,80 динара без ПДВ-а б) 1.488.997,80 динара без ПДВ-а
 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.06.2019. године
 10. Датум закључења уговора: 20.06.2019. године
 11. Основни подаци о добављачу: ВЕКОМ ГЕО д.о.о. из Београда, Ул. Требињска бр. 24, 11000 Београд, ПИБ 100246838, МБ 17323075
 12. Период важења уговора: до испоруке и пуштања у рад свих количина предметних добара
 13. Околности које представљају основ за измену уговора: повећање количине предметних добара до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
 14. Напомена: уговор о јавној набавци је Наручиоцу достављен лично преко курира дана 26.06.2019. године, те је у складу са наведеним, ово Обавештење објављено у законском року