Izaberite stranicu

П О З И В

Објављено од стране Marijana Milošević
феб 17, 2020

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ: ЕКСКУРЗИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у конкурсној документацији. Крајњи рок за доставу понуде осам дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 21.02.2020. године до 14:30 часова. Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – „Понуда за јавну набавку мале вредности са циљем закључења оквирног споразума број 01/20 – услуге –„Екскурзије“, са напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или лично на адресу наручиоца у улици Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд

Детаље и конкурсну документацију можете наћи овде: