Izaberite stranicu

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЧИЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ДОБРА: Геодетски инструменти – ГНСС ПРИЈЕМНИК
Број јавне набавке: 02/20
НАРУЧИЛАЦ:
Геодетска техничка школа Београд
Адреса: Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд
ПИБ: 101721861
Матични број: 07004826
Шифра делатности: 85.32
Текући рачун: 840-1397760-61 („Родитељски динар“) / 840-1470660-96 („Управа за
трезор“)

Интернет страница наручиоца: www.geodetska.edu.rs
Одговорно лице: Снежана Пандуровић Алексић
ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет ове јавне набавке су добра са услугом
достављања, монтаже и пуштања у рад: Геодетског инструмента – ГНСС
ПРИЈЕМНИК у свему према прописаној (минималној) техничкој спецификацији за
потребе наставе у Геодетској техничкој школи Београд.

ДОКУМЕНТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ: