Izaberite stranicu

Питања и одговори – ЈН ОП 01-18 бр.2

Објављено од стране Tamara Ivkovic
феб 27, 2018

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 01-159 од 03.02.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18 – „Екскурзије“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Геодетска техничка школа Београд из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима Одговоре и појашњења на питања
постављена  од  стране заинтересованих лица
  за отворени поступак јавне набавке – услуга бр. 01/18 – „Екскурзије

Pitanja i odgovori -JN OP 01-18 br.2