Izaberite stranicu

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављено од стране gtsadmin
јул 26, 2021
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Радови на фасади школе
Број јавне набавке: 02/21
НАРУЧИЛАЦ:
Геодетска техничка школа Београд
Адреса: Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд
ПИБ: 101721861
Матични број: 07004826
Интернет страница наручиоца: www.geodetska.edu.rs

Одговорно лице: Снежана Пандуровић Алексић
ДОКУМЕНТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

ПОЗИВ

ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

ПРЕДМЕР РАДОВА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ