Izaberite stranicu

ДОДЕЛA УГОВОРА

На основу члана 108. и члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 01-710 од 13.06.2019. године за јавну набавку мале вредности – добра: Геодетски инструменти – тотална станица (јавна
набавка бр. 02/19), директор Геодетско техничке школе Београд, доноси:
О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „ВЕКОМ ГЕО“ д.о.о. из Београда, Ул.
Требињска бр. 24, 11000 Београд, ПИБ: 100246838, МБ: 17323075, чија је (прихватљива) Понуда бр. 01-683 применом критеријума „најнижа понуђена цена“ оцењена као најповољнија за јавну набавку мале вредности бр. 02/19 добра – Геодетски инструменти – тотална станица за потребе Наручиоца, Геодетско техничке школе Београд.

Документ прочитајте овде: