Izaberite stranicu

KOLEKTIVNO OSIGURANJE UČENIKA

Објављено од стране Marijana Milošević
окт 4, 2019

Geodetska škola izabrala je osiguravajucu kucu Generali za osiguranje učenika .

Poslovno ime, pravna forma, sedište i adresa društva za osiguranje:

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Sedište: Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd.

Uslovi osiguranja i merodavno pravo

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije, Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Za sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je sud u Beogradu.

Ako nesrećni slučaj ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za pohađanje nastave koja traje najmanje 5 dana, isplaćuje se ugovoreni iznos dnevne naknade za sve dane trajanja privremene nesposobnosti u skladu sa izveštajem lekara, a najviše do 200 dana u toku jedne godine i bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet ili ne.

Pravo na raskid ugovora i odustanak od ugovora

Ugovor se ne može jednostrano raskinuti.

Rok važenja ponude za osiguranje

Ponuda važi osam dana od momenta kada je primljena, osim u slučaju davanja neobavezujuće ponude.

Podnošenje zahteva za isplatu osiguranog slučaja i rokovi

Korisnik osiguranja je dužan da po nastanku nesrećnog slučaja o obavesti osiguravača u odmah a najkasnije u roku od tri dana i podnese zahtev za isplatu osigurane sume lično i na adresu sedišta osiguravača. Rok za isplatu osigurane sume  je 14 dana od dana prikupljanja kompletne dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje nastanka osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja nema pravo na naknadu troškova angažovanja advokata ukoliko ih bude imao prilikom prijave osiguranog slučaja ili ispunjenja bilo koje druge obaveze ili prava iz ugovora o osiguranju. 

Potraživanja korisnika osiguranja  iz ugovora o osiguranju zastarevaju u roku od tri godine od prvog kalendarskog dana godine koja sledi godini u kojoj se desio osigurani slučaj.

Način zaštite prava i interesa kod društva za osiguranje

Sve prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom i postupanjem Osiguravača  ili odlučivanjem u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem, klijent može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:

 • dolaskom u bilo koju prostoriju Osiguravača
 • slanjem prigovora poštom na adresu GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Beograd, ul. Vladimira Popovića 8;
 • podnošenjem prigovora na internet stranici www.generali.rs;
 • slanjem prigovora u elektronskoj formi na imejl adresu prigovori@generali.rs;
 • slanjem prigovora faksom na broj +381 11 711 43 81.

Potrebno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);
 • razlog za prigovor i zahtev podnosioca;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • punomoćje za zastupanje ukoliko je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana, osim u posebnim slučajevima iz razloga koji ne zavise od volje Osiguravača, kada se rok može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten.

Naziv, sedište i adresa organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, kao i način zaštite prava i interesa klijenta kod tog organa

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom na prigovor, svoja prava može dalje ostvarivati podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije, sa sedištem u ulici Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd i ulici Nemanjina br. 17, 11000 Beograd, kao organu nadležnom za nadzor nad poslovanjem Osiguravača.

DOKUMENTA: