Izaberite stranicu

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Објављено од стране Marijana Milošević
јун 3, 2019

О Д Л У К А О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
I – ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ за I партију: Екскурзија „Грчка“ отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 01/19 – услуге – 01/19: „Екскурзије у иностранству (предмет јавне набавке обликован је у II партије)“, Геодетско техничке школе Београд, јер је утврђено да за предметну партију (I партију) није поднета ни једна прихватљива понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понуда без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, те да не постоји могућност примене критеријума „најнижа понуђена цена“, односно рангирања понуда по истом.
II – Објавити Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

Документа: