Izaberite stranicu

Одлукa о додели уговора

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Геодетско техничке школе Београд бр. 01-416 од 14.05.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – Геодетски инструменти – ГНСС пријемник за потребе Наручиоца,
Геодетско техничке школе Београд, (јавна набавка добара бр. 02/20).

Процењена вредности јавне набавке је 1.000.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 1.200.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. Наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН објављивањем Позива за подношење понуда бр. 01-596 од
23.05.2019. године и Конкурсне документације бр. 01-596/1 на Порталу јавних набавки, дана 23.05.2019. године, као и I измени конкурсне документације бр. 01-663 на Порталу јавних набавки, дана 30.05.2019. године, у складу са обавештењем о продужењу рока за подношење понуда бр. 01-664 од 30.05.2019. године, а све по Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 01-595 од 20.05.2019. године.