Izaberite stranicu

I ИЗМЕЊЕНA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
(СВЕ ИЗМЕНЕ СУ ОЗНАЧЕНЕ ЗЕЛЕНОМ БОЈОМ У КД И ИСТЕ ПОСТАЈУ ОБАВЕЗУЈУЋЕ ЗА СВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОНУЂАЧЕ.
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊАОКВИРНОГ СПОРАЗУМА –УСЛУГЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 01.06.2018. год
I измена: 11.06.2018. год.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18

I izmena konkursne dokumentacije -JN 02-18