Izaberite stranicu

Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији платоа испред Геодетске техничке школе, ЈН бр. 2/2015 за потребе ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, Милана Ракића бр. 42, Београд – Звездара. Датум 10.07.2015.год.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ можете преузети  овде.